Menu

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van beoordelings- en adviesopdrachten

 

1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes van mobilesecuritycompany.nl., tevens handelende onder de naam Mobile Security Risk & Security Management (verder “OIS”) en op alle met OIS gesloten overeenkomsten voor beoordelings- en adviesopdrachten.

2 Grondslag offertes

Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. OIS zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

OIS zal bij de uitvoering van de opdracht de Gedrags- en Beroepsregels voor Register EDP-auditors (GBRE) in acht nemen, die op verzoek zullen worden toegestuurd.

3 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die nodig zijn.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

Als OIS daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie OIS kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of netwerkaansluiting.

Indien de opdrachtgever tekortschiet bij het nakomen van deze verplichting dan komen alle redelijke kosten die OIS extra moet maken voor de adequate uitvoering van haar opdracht, voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor het eventueel ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies indien OIS niet op de overeengekomen datum met de opdracht kan aanvangen als gevolg van het hier bedoelde tekortschieten dan wel indien de opdracht op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgesteld.

4 Het betrekken van derden bij de opdracht­uitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door OIS geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5 Personeel

5.1 Wijziging team
OIS kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team dat met de uitvoering van de opdracht belast is wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met OIS plaatsvinden.

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of anderszins werkzaamheden voor zich laten verrichten dan wel daarover met dit personeel onderhandelen, behoudens voorgaande uitdrukkelijke instemming van de wederpartij.

6 Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die OIS noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.
In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7 Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten als in punt 6. genoemd, die niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen vijftien dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan OIS de uitvoering van de opdracht opschorten.

Schiet de opdrachtgever te kort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de rapportage, correspondentie of de declaratie).

8 Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en/of omvang van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of aard van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal OIS dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal OIS de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team dat met de uitvoering van de opdracht is belast, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die OIS verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Een opgegeven datum en/of doorlooptijd geldt derhalve als indicatie en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd.

In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra de slotdeclaratie door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van vijftien dagen na dagtekening van deze slotdeclaratie dient de opdrachtgever OIS hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de slotdeclaratie geacht te zijn goedgekeurd. Goedkeuring van de slotdeclaratie impliceert erkenning c.q. goedkeuring van de voltooiing en uitvoering van de opdracht.

10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft OIS vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

OIS mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. OIS behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfs­voering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11 Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt of ontwikkeld voor de uitvoering van de opdracht en/of in de beoordeling, het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van OIS. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van OIS.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12 Vertrouwelijkheid

OIS is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, tenzij uit wettelijke verplichtingen anders blijkt. OIS zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van OIS aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van OIS, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage of andere uitkomsten van de opdracht ter beschikking stellen.

13 Aansprakelijkheid

OIS is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, uitsluitend voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door OIS van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van beoordelings- en adviesopdrachten mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW) dat OIS voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hier­boven bedoeld dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.

De opdrachtgever zal OIS en haar medewerkers te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door OIS ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld.

14 Klachten

Eventuele klachten van de opdrachtgever omtrent uitgebrachte offertes, de opdrachtuitvoering of andere dienstverlening, kunnen worden ingediend bij de directeur van OIS. Hetzelfde geldt ten aanzien van de naleving van de voor OIS vigerende gedrags- en beroepsregels.

15 Toepasselijk recht, forumkeuze

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar OIS gevestigd is. Partijen verplichten zich om te proberen eventuele geschillen eerst op directieniveau op te lossen, alvorens een gerechtelijke procedure wordt aangevangen.

%d bloggers like this: